2017 | OPROEP VAN 268 WETENSCHAPPERS & ARTSEN


“Wij, ondergetekenden, wetenschappers en artsen, bevelen een moratorium aan op de uitrol van de vijfde generatie, 5G, voor telecommunicatie totdat mogelijke gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) bovenop de 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. aanzienlijk verhogen voor reeds bestaande telecommunicatie. RF-EMF heeft bewezen schadelijk te zijn voor mens en milieu.”

De 5G-oproep werd gelanceerd op 13 september 2017.
Op 11 december 2019 waren er 265 ondertekenaars.


245 wetenschappers roepen op tot moratorium op 5G

5G leidt tot een enorme toename van verplichte blootstelling aan draadloze straling

5G-technologie werkt alleen op korte afstand. Het signaal dringt slecht door vaste materie heen, zoals boombladeren. Veel nieuwe antennes zullen nodig zijn en volledige implementatie zal resulteren in antennes om de 10 tot 12 huizen in stedelijke gebieden, waardoor de verplichte blootstelling enorm toeneemt.

Met het steeds uitgebreidere gebruik van draadloze technologieën, kan niemand vermijden blootgesteld te worden. Bovenop het toenemende aantal 5G-zenders (zelfs in woningen, winkels en in ziekenhuizen) zullen er volgens schattingen “10 tot 20 miljard verbindingen” bijkomen (naar het internet der dingen [IoT] zoals koelkasten, wasmachines, bewakingscamera's, zelfrijdende auto's en bussen, enz.). Al deze factoren samen kunnen een aanzienlijke toename van de totale blootstelling aan RF-EMF op lange termijn veroorzaken voor alle EU-burgers.


Schadelijke effecten van blootstelling aan RF-EMF
zijn al bewezen

Meer dan 240 wetenschappers uit meer dan 40 landen hebben hun “ernstige bezorgdheid” uitgesproken over de alomtegenwoordige en toenemende blootstelling aan EMF die wordt gegenereerd door elektrische en draadloze apparaten al vóór de extra 5G-introductie.

Ze verwijzen naar het feit dat “tal van recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMF levende organismen beïnvloedt bij stralingsniveaus die ver onder de meeste internationale en nationale richtlijnen liggen”. Effecten zijn onder meer een verhoogd risico op kanker, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, genetische schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en geheugentekorten, neurologische aandoeningen en negatieve effecten op het algemeen welzijn bij mensen. Schade gaat veel verder dan het menselijk ras, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn voor schadelijke effecten voor zowel planten als dieren.

Nadat de oproep van de wetenschappers in 2015 was geschreven, heeft aanvullend onderzoek overtuigend ernstige gezondheidsrisico's van RF-EMF-velden van draadloze technologie bevestigd. 's Werelds grootste onderzoek (25 miljoen US dollar) het National Toxicology Program (NTP), toont een statistisch significante toename van de incidentie van hersen- en hartkanker bij dieren die worden blootgesteld aan EMF, onder de ICNIRP-richtlijnen. De limieten van ICNIRP worden gevolgd door de meeste landen in de EU. Deze resultaten ondersteunen resultaten in epidemiologische studies bij mensen over RF-straling en hersentumorrisico. Een groot aantal door vakgenoten beoordeelde wetenschappelijke rapporten tonen schade aan voor de menselijke gezondheid door EMF's.

Het International Agency for Research on Cancer (IARC), het kankerbureau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft in 2011 geconcludeerd dat EMF met frequenties 30 KHz - 300 GHz mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens (groep 2B). Nieuwe studies zoals de hierboven genoemde NTP-studie en verschillende epidemiologische onderzoeken, waaronder de nieuwste studies over het gebruik van mobiele telefoons en hersenkankerrisico's, bevestigen echter dat RF-EMF-straling kankerverwekkend is voor de mens.

De EUROPA EM-EMF-richtlijn 2016 stelt dat “er sterk bewijs is dat langdurige blootstelling aan bepaalde EMF's een risicofactor is voor ziekten zoals bepaalde vormen van kanker, de ziekte van Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen ... Vaak voorkomende symptomen van EHS (elektromagnetische overgevoeligheid) zijn hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapproblemen, depressie, gebrek aan energie, vermoeidheid en griepachtige symptomen.”

Een toenemend deel van de Europese bevolking wordt getroffen door ernstige gezondheidssymptomen die in de wetenschappelijke literatuur al jaren in verband worden gebracht met blootstelling aan EMF en draadloze straling. De Internationale Wetenschappelijke Verklaring inzake EHS & multiple chemische gevoeligheid (MCS), Brussel 2015, verklaart dat: “Gezien onze huidige wetenschappelijke kennis, richten we ons tot alle nationale en internationale instanties en instellingen ... om EHS en MCS te erkennen als echte medische aandoening ... EMF kan in de komende jaren wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid worden, dat wil zeggen in alle landen die onbeperkt gebruik maken van op elektromagnetische velden gebaseerde draadloze technologieën en op de markt gebrachte chemische stoffen ... Geen actie ondernemen is geen optie meer ... De kosten hoog zullen zijn als we niets doen ... Unaniem zullen we moeten erkennen dat EMF een ernstig gevaar is voor de volksgezondheid ... dat belangrijke primaire preventiemaatregelen moeten worden genomen en prioriteit krijgen om deze wereldwijde pandemie in perspectief te zien.”


Voorzorgsmaatregelen

Het Voorzorgsprincipe (UNESCO) werd aangenomen door EU 2005: “Wanneer menselijke activiteiten kunnen leiden tot moreel onaanvaardbare schade die wetenschappelijk plausibel maar onzeker is, zullen maatregelen worden genomen om die schade te voorkomen of te verminderen.”

Resolutie 1815 (Raad van Europa, 2011): “Neem alle redelijke maatregelen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, met name aan radiofrequenties van mobiele telefoons, en met name de blootstelling aan kinderen en jongeren die het meeste risico lopen op hoofdtumoren ... De vergadering beveelt ten zeerste aan dat het ALARA-principe (zo laag als redelijkerwijs haalbaar) wordt toegepast, dat zowel de zogenaamde thermische effecten als de athermische [niet-thermische] of biologische effecten van elektromagnetische emissies of straling omvat "en" dat de normen voor risicobeoordeling verbeterd worden.”

De Neurenberg-code (1949) is van toepassing op alle experimenten op mensen, dus inclusief de uitrol van 5G met nieuwe, hogere RF-EMF-blootstelling. Dergelijke experimenten “moeten gebaseerd zijn op eerdere kennis (bijvoorbeeld een verwachting uit dierproeven) die het experiment rechtvaardigt. Er mag geen experiment worden uitgevoerd als er a priori reden is om aan te nemen dat overlijden of invaliderende verwonding zal optreden; behalve misschien in die experimenten waar de experimentele artsen ook als proefpersonen dienen.” (Neurenberg code pts 3-5). Reeds gepubliceerde wetenschappelijke studies tonen aan dat er “a priori reden is om te geloven” in reële gezondheidsrisico's.

Het Europees Milieuagentschap (EER) waarschuwt voor “Stralingsrisico van alledaagse apparaten” ondanks dat de straling onder de WHO / ICNIRP-normen ligt. EEA concludeert ook: “Er zijn veel voorbeelden van het niet-gebruiken van het voorzorgsbeginsel in het verleden, die hebben geleid tot ernstige en vaak onomkeerbare schade aan de gezondheid en het milieu ... schadelijke blootstellingen kunnen wijdverbreid zijn voordat er zowel 'overtuigend' bewijs van schade is van langdurige blootstellingen en biologisch begrip [mechanisme] van hoe die schade wordt veroorzaakt.”


Veiligheidsrichtlijnen beschermen de industrie
- niet de gezondheid

De huidige “veiligheidsrichtlijnen” van ICNIRP zijn achterhaald. Alle hierboven genoemde bewijzen van schade ontstaan ondanks dat de straling onder de veiligheidsrichtlijnen van ICNIRP ligt. Daarom zijn nieuwe veiligheidsnormen noodzakelijk. De reden voor de misleidende richtlijnen is dat “belangenconflicten van ICNIRP-leden vanwege hun relaties met telecommunicatie- of elektriciteitsbedrijven de onpartijdigheid ondermijnen die de regulering van de normen voor blootstelling aan niet-ioniserende straling zou moeten regelen ... Om kankerrisico's te evalueren is het noodzakelijk om de beoordeling over te laten aan wetenschappers met competentie in geneeskunde, vooral oncologie.”

De huidige ICNIRP / WHO-richtlijnen voor EMF zijn gebaseerd op de verouderde hypothese dat “Het kritieke effect van RF-EMF-blootstelling relevant voor de gezondheid en veiligheid van de mens is het verwarmen van blootgesteld weefsel.” Wetenschappers hebben echter bewezen dat veel verschillende soorten ziekten en schade worden veroorzaakt zonder verwarming (“niet-thermisch effect”) bij stralingsniveaus die ver onder de ICNIRP-richtlijnen liggen.


Wij dringen er bij de EU op aan:

 1. Alle redelijke maatregelen nemen om de 5G RF-EMF-uitbreiding te stoppen totdat onafhankelijke wetenschappers kunnen verzekeren dat 5G en de totale stralingsniveaus veroorzaakt door RF-EMF (5G samen met 2G, 3G, 4G en WiFi) niet schadelijk zijn voor EU-burgers, met name zuigelingen, kinderen en zwangere vrouwen, evenals het milieu.
 2. Alle EU-landen, met name hun instanties voor stralingsveiligheid, aanbevelen Resolutie 1815 te volgen en burgers, inclusief leraren en artsen, te informeren over gezondheidsrisico's door RF-EMF-straling, hoe en waarom draadloze communicatie te vermijden, met name in / nabij , kinderdagverblijven, scholen, huizen, werkplekken, ziekenhuizen en ouderenzorg.
 3. Onmiddellijk, zonder beïnvloeding door de industrie, een EU-taskforce van onafhankelijke, echt onpartijdige gezondheidswetenschappers zonder belangenconflicten aanwijzen om de gezondheidsrisico's opnieuw te evalueren en:
  a) Om te beslissen over nieuwe, veilige “maximale totale blootstellingsnormen” voor alle draadloze communicatie binnen de EU.
  b) Onderzoek naar de totale en cumulatieve blootstelling van EU-burgers.
  c) Regels creëren die binnen de EU zullen worden voorgeschreven / gehandhaafd over hoe blootstelling kan worden vermeden die de nieuwe “maximale totale blootstellingsnormen” van de EU met betrekking tot alle soorten EMF overschrijdt om burgers, met name zuigelingen, kinderen en zwangere vrouwen, te beschermen.
 4. Om te voorkomen dat de draadloze / telecom-industrie via haar lobbyorganisaties EU-ambtenaren overhaalt om beslissingen te nemen over verdere verspreiding van RF-straling, waaronder 5G in Europa.
 5. Voorrang te geven aan en implementeren van bedrade digitale telecommunicatie in plaats van draadloos.

We verwachten uiterlijk 31 oktober 2017 van u een antwoord op de twee eerstgenoemde ondertekenaars over welke maatregelen u zult nemen om de EU-inwoners te beschermen tegen RF-EMF en met name 5G-straling. Dit beroep en uw reactie zullen openbaar zijn.

Respectvol ingediend,


Rainer Nyberg, EdD, Emeritus professor (Åbo Akademi), Vasa, Finland
Lennart Hardell, MD, PhD, professor (assoc) Afdeling Oncologie, Faculteit Geneeskunde en Gezondheid, Universitair Ziekenhuis, Örebro, Zweden

Originele Engelse tekst en meer informatie op: 5gappeal.eu 🔗5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2023/ info & contact