DE FEITEN | over straling


“Er is geen wetenschappelijk bewijs dat straling schadelijk is”, luidt telkens het mantra van media & politiek. “Alles valt keurig binnen de limieten.”

De stralingslimieten van ICNIRP zijn alleen geldig voor thermische effecten. Biologische effecten zijn volgens deze club niet mogelijk. Maar zijn wij thermische of biologische wezens?

Er zijn 245 wetenschappers die oproepen tot een moratorium op 5G. Er is een overvloed aan wetenschappelijk bewijs dat straling schadelijk is voor mens en milieu, wat keurig is samengevat in de verzamelstudie van het Bio Initiative Rapport. De W.H.O. heeft straling geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend. De Raad voor Europa heeft aangedrongen op maatregelen om blootstelling te verminderen. Maar wat doen politiek & industrie? Die rollen een netwerk uit dat op alle fronten nog erger is dan alle voorgaande netwerken bij elkaar.

Je voelt het op je klompen aan


EEN GESCHIEDENISLES

2002 – OPROEP VAN 1000 ARTSEN


In 2002 werd het "Beroep van Freiburg" opgesteld. Het werd ondertekend door meer dan 1000 artsen. Uit dit beroep:

  1. Bescherm de onschendbaarheid van het huis door de blootstellingsniveaus aan radiofrequenties, die door de muren dringen, te minimaliseren.
  2. Verlaag de radiofrequente stralingsblootstellingen en blootstellingslimieten aanzienlijk, tot een niveau dat mensen en de natuur op betrouwbare wijze beschermt tegen ongunstige biologische effecten van elektromagnetische velden.

⇒ Lees de 8 hoofdpunten van het Beroep van Freiburg.

beroep van Freiburg

2007 – HARDE WETENSCHAP


Het BioInitiative Rapport is opgesteld door 29 wetenschappers uit tien landen. In het rapport zijn wetenschappelijke gegevens over elektromagnetische velden uit meer dan 1500 studies verzameld en gedocumenteerd.

Conclusie uit het BioInitiative Rapport:

“Er is mogelijk geen ondergrens waarbij blootstelling geen invloed op ons heeft. Totdat we weten of er een ondergrens is waar beneden biologische effecten en nadelige gezondheidseffecten niet voorkomen, is het onverstandig -vanuit het oogpunt van de volksgezondheid- om verder te gaan met nieuwe technologieën die stralingsnormen verhogen, met name onvrijwillige blootstellingen.”

⇒ Lees de Nederlandse samenvatting van het Bio Initiatief Rapport.

Bio Initiative Rapport

2008 – EUROPEES PARLEMENT


Naar aanleiding van het BioInitiative rapport heeft het Europees Parlement advies uitgebracht aan de Raad van Europa.

“Het Europees Parlement is zeer bezorgd over het BioInitiative rapport betreffende elektromagnetische velden, dat meer dan 1500 studies over dat onderwerp samenvat en dat in zijn conclusies wijst op de gezondheidsrisico's door emissies van mobiele telefonie-apparaten zoals mobiele telefoons, UMTS, Wifi, Wimax en Bluetooth, en ook DECT vaste telefoons.”

“Het Europees Parlement merkt op dat de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden die zijn ingesteld voor het algemene publiek achterhaald zijn.”

⇒ Lees de belangrijkste artikelen uit Advies van het Europees Parlement aan de Raad van Europa.

ICNIRP achterhaald

2010 – UNIVERSITEIT WAGENINGEN


Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan de Rijn, toont aan dat bomen en gewassen ziek worden als ze blootgesteld worden aan elektromagnetische straling van draadloos internet (Wi-Fi).

“Uit een eerste laboratoriumonderzoek naar de effecten van elektromagnetische straling op de groei van planten, komt naar voren dat de straling mogelijk een negatieve invloed heeft op de gezondheid van planten.”

⇒ Video & persbericht over het Wifi onderzoek Universiteit Wageningen.

Universiteit Wageningen

2011 – EUROPEES MILIEUAGENTSCHAP (EEA)


Dr. Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, heeft de Raad van Europa belangrijke aanwijzingen gegeven in haar verklaring van 25 februari 2011, over mobiele telefoons en het potentiële kankerrisico voor EMF. Haar conclusie:

“Langer wachten op een hoog bewijsniveau voordat actie wordt ondernomen om bekende risico's te voorkomen, kan leiden tot zeer hoge gezondheids- en economische kosten, zoals we hebben gezien bij asbest, gelode benzine en roken.”

⇒ Lees de belangrijkste alinea's uit Verklaring van het Europees Milieuagentschap.

Europees Milieuagentschap

2011 – RAAD VAN EUROPA


Aanbeveling van het Assemblee van de Raad van Europa aan haar lidstaten om “alle redelijke maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, met name voor radiofrequenties van mobiele telefoons, en met name de blootstelling aan kinderen en jongeren die het meeste risico lopen door hoofdtumoren.”

⇒ Lees het volledige artikel 8 uit Resoltutie 1815 van de Raad van Europa aan haar lidstaten.

5G IS NIET OKÉ!

2011 – WHO & IARC


Op 31 mei 2011 classificeerde de WHO en het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) radiofrequente elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend voor mensen (Groep 2B), op basis van een verhoogd risico op glioma, een kwaadaardig type hersenkanker, geassocieerd met gebruik van draadloze telefoons.

⇒ Lees meer over de Formele Classificatie van de Wereldgezondheidsraad.

WHO classificatie

2015 – 250 EMF WETENSCHAPPERS

Oproep aan de VN en de WHO


Wij, wetenschappers op het gebied van EMF, vragen dat:

  1. Kinderen en zwangere vrouwen worden beschermd;
  2. Strengere richtlijnen en wettelijke normen worden bepaald;
  3. Het publiek volledig worden geïnformeerd over de potentiële gezondheidsrisico's van elektromagnetische energie;
  4. Medische professionals training krijgen over de behandeling van patiënten met elektromagnetische gevoeligheid;
  5. Er witte zones (stralingsvrije gebieden) worden ingesteld.

⇒ Lees de gehele Oproep van EMF wetenschappers.

EMF Scientist appeal 2015

2017 – 245 WETENSCHAPPERS & ARTSEN

Oproep aan de Europese Unie


“Wij, ondergetekenden, wetenschappers en artsen, bevelen een moratorium aan op de uitrol van de vijfde generatie voor telecommunicatie, 5G, totdat mogelijke gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie."

⇒ Lees de gehele 5G-oproep van Wetenschappers & Artsen.

5gappeal 2017

2018 – OPROEP IN THE LANCET


Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet publiceerde in 2018 een artikel, waarin werd opgeroepen tot een discussie over de snelle wereldwijde verspreiding van kunstmatige elektromagnetische velden. Door o.a. Wifi en mobiele telefoonverkeer is de straling meer dan verduizendvoudigd. “Preventie van weefselverwarming door radiofrequente elektromagnetische straling is nu bewezen niet effectief bij het voorkomen van biochemische en fysiologische interferentie."

⇒ Lees een Nederlandse vertaling van het artikel van The Lancet.

The Lancet 2018

2019 – DE TWEEDE KAMER


Motie naar aanleiding van het debat over de uitrol van 5G

De Tweede Kamer “verzoekt de regering, aandacht te vragen in Europees verband voor de gezondheidsklachten onder mensen die aangeven dat deze worden veroorzaakt door elektromagnetische velden en straling,

en gaat over tot de orde van de dag.”


De Nederlandse politiek speelt de bal terug naar Europa. Terwijl de Raad van Europa de bal bij de lidstaten had neergelegd. Van het kastje naar de muur.

Tweedekamer


DE FABELTJES VAN ICNIRP

5G is slim, veilig & snel! | IoT Titanic


MEER BEWIJS

Funding research

Financiering beïnvloedt de uitkomst


Het merendeel (68%) van de onderzoeken die (mede) gefinancierd werden door de Telecomindustrie stellen dat er geen schadelijk effect is. Onafhankelijke onderzoeken stellen precies het tegenovergestelde (70% ziet schadelijke effecten).

EMF Portal Universiteit Aken

EMF Portal – 29.992 Onderzoeken


De Universiteit van Aken in Duitsland biedt een openbaar toegankelijke database op het internet met een grote hoeveelheid onderzoeken op het gebied van EMF. Hier staan bijna 30.000 onderzoeken en ruim 6.000 samenvattingen bij elkaar op een plek. De database is gemakkelijk op allerlei manieren te doorzoeken.

Bezoek de EMF portal 🔗AMERIKAANSE FEITEN


Dr. Sharon Goldberg geeft een duidelijke verklaring over de gevaren van 5G. Draadloze straling heeft biologische effecten.

Michigan House Energy Policy Committee, 4 oct 2018.


Dr. Paul Heroux maakt duidelijk dat de uitrol van 5G het vele malen erger zal zijn wat betreft de gezondheidseffecten.

Michigan House Energy Policy Committee, 4 oct 2018.


Senator Blumenthal vraagt de verantwoordelijken binnen overheid en industrie naar de gedane testen. Het antwoord? Er is geen enkel onderzoek gedaan naar de veiligheid van 5G.

Senate Commerce, Science and Transportation Committee Hearing, 6 feb 2019.


Voormalig President Directeur Frank Clegg van Microsoft Canada over het gebrek aan veiligheid van 5G en andere draadloze technologiën.

Youtube, 14 september 2019.UITGESPROKEN WETENSCHAPPERS


Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences Martin L. Pall over het gebrek aan risicobeoordelingen bij de uitrol van 5G.

Youtube, 29 augustus 2019.


Professor Olle Johansson van het Karolinska instituut over de onomkeerbare steriliteit door Wifistraling binnen vijf generaties.

Youtube, 10 mei 2013.DUIDELIJKE MAINSTREAM MEDIA


Zembla aflevering | Ziek van je Mobieltje.

Vara, 1 juni 2012.


Telefacts aflevering | Telecom fraude, een levensecht experiment van ongekende omvang.

VRT, 29 september 2016.

Fotoserie Koen Verheijden | AD

Fotoserie Koen Verheijden | Ziek van Straling. 🔗

AD, 14 januari 2018.

5G niet uitrollen voor gezondheidsrisico'z duidelijk zijn | Telegraaf

Onderzoekers Moskowitz & Nooordergraaf | 5G niet uitrollen voor de gezondheidsrisico's duidelijk zijn. 🔗

Telegraaf, 6 december 2019.BEKROONDE DOCUMENTAIRES


Resonance | Beings of Frequency (1 uur 28 min)
Documentaire over de oceaan van draadloze frequenties in ons moderne leven.

James Russel, 24 november 2012.


Take back your Power (1 uur 23 min)
Documentaire over de schadelijke straling van slimme meters. Bijgewerkt in 2017.

Josh del Sol, 5 september 2015.DE EFFECTEN VAN WIFI OP HET BLOED


Waar komen de normen van ICNIRP en de FCC vandaan ?

Deze waanzinnige norm van 10 miljoen microwatt is opgesteld door een nazi scientist, Herman Schwan, die na de oorlog (operation Paperclip) naar de US is verhuisd en daar voor de industrie is gaan werken.

Zijn boeken worden momenteel nog steeds gebruikt in de opleidingen aan ingenieurs in de universiteiten.

Er zijn echter duizenden studies dat er al biologische effecten optreden vanaf 10 microwatt.

Naar wie vind je dat de overheid moet luisteren als het over onze gezondheid gaat?