2008 | RESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT


Naar aanleiding een beoordeling door het EEA, het Europees Milieuagentschap, van het BioInitiative Rapport uit 2007 🔗, heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen.

Hieronder drie artikelen uit de resolutie aan de Raad van Europa.


ICNIRP achterhaalde stralingslimieten


ACHTERHAALDE STRALINGSLIMIETEN


Het Europees Parlement

21. is diep onder de indruk van het internationale rapport Bio-Initiative(8) over elektromagnetische velden, dat een synthese is van meer dan 1 500 studies ter zake en waarin in de conclusies gewezen wordt op de gezondheidsgevaren van de stralingen van mobiele telefonie, zoals gsm’s, UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth en draagbare telefoons met een vast basisstation (DECTtelefoons);

22. stelt vast dat de limieten voor blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden achterhaald zijn, aangezien ze niet meer aangepast zijn sinds Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz tot 300 GHz(9) , dat in deze limieten uiteraard geen rekening is gehouden met de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologieën noch met de aanbevelingen van het Europees Milieuagentschap of de strengere emissienormen die bijvoorbeeld in België, Italië en Oostenrijk zijn opgelegd, en dat er niets is ondernomen voor kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en kinderen;

23. verzoekt de Raad bijgevolg zijn Aanbeveling 1999/519/EG te wijzigen om rekening te houden met de beste werkmethoden van de lidstaten en aldus de strengste blootstellingsnormen vast te leggen voor alle apparaten die elektromagnetsiche golven uitzenden in het frequentiebereik 0,1 MHz – 300 GHz.Uit: de Resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2008 over de tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (2007/2252(INI) ) 🔗5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2019/ info & contact